Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou

Zpět

Předmětem projektu je záchrana a obnova kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny, která je neodmyslitelnou součástí panoramatu města.

Kostel sv. Markéty navazuje na sousední budovu zámku, se kterou je hmotově propojen a s níž tvoří jednotný urbanisticko-architektonický celek. Pro svou kulturně historickou hodnotu je kostel svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou chráněn jako součást národní kulturní památky Zámek Jaroměřice nad Rokytnou, číslo rejstříku ÚSKP je 26383/7-2665.

Cílem projektu je celková obnova původního stavu unikátní raně barokní stavby kostela sv. Markéty, a to jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska architektonického. Ojedinělou částí stavby barokního kostela na Vysočině je celá krovová konstrukce kopule s dřevěnými ramenáty. Vyznačuje se raně barokním autentickým řemeslným zpracováním, které je mimořádně vzácné a unikátní. Nedílnou součástí této konstrukce je malířská výzdoba monumentální kopule chrámu svaté Markéty od Karla Františka Antonína Teppera, kterou objednal majitel jaroměřického zámku a mecenáš umění Jan Adam z Questenberka v roce 1737.

Projekt řeší současný havarijní stavebně-technický stav, ve kterém se památka nachází. Existuje riziko nenávratné ztráty na mimořádné interiérové nástropní fresce nesené unikátní dřevěnou konstrukcí kopule, na které se značně projevují destruktivní vady a poruchy. Pokud by se nepodařilo tuto stavbu opravit a zachránit, hrozí nebezpečí z prodlení s následkem urychlení destruktivních procesů pohybů dřevěných ramenátů a celé unikátní dřevěné kopule, které by vedlo ke zničení fresky. Tento proces by znamenal ztrátu autenticity a unikátní originality. Realizace projektu řeší obnovu památkových hodnot, exteriéru a interiéru kostela.

V rámci stavební části projektu bude řešena statika kostela, oprava historicky hodnotných stavebních konstrukcí (rozsáhlé poškození krovů kopule, poškození střešní krytiny nad oratořemi a bočními chodbami, a krovy věží), bude obnoven vnější plášť kostela a opraveny technicky degradované, případně materiálově či tvarově nevhodné novodobé povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Stavební řešení zahrnuje také celkovou obnovu elektroinstalace, kompletní rekonstrukci systému vytápění a temperování, rekonstrukci vzduchotechnických zařízení a nové instalace vzduchotechnických rozvodů a rekonstrukci zdravotně technické instalace.

Zásadní restaurátorské práce v interiéru památky představuje restaurování nejcennější části památky, tedy ohrožené stropní fresky v kopuli kostela. Jedná se o restaurování unikátní historicky velmi cenné stropní fresky o rozloze cca 450 m2. Součástí restaurátorských prací v interiéru památky budou úpravy ploch stěn včetně vysprávek a nových doplňků omítek v lodi i v presbytáři. Restaurátorské práce v exteriéru památky zahrnují restaurování kamenných architektonických prvků kostela (kamenná vstupní ostění a voluty věží).

Realizací projektu dojde ke zvýšení ochrany a zabezpečení památky díky pořízení a instalaci nového poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, nové detekce požáru a nového nouzového osvětlení. K zabezpečení památky přispěje také instalace turniketu při vstupu na vyhlídkovou jižní věž.

Při návrhu obnovy kostela byl kladen maximální důraz na odstranění veškerých dosavadních bariér a umožnění přístupu osobám ZTP do všech prostorů přízemí určených veřejnosti. I z tohoto důvodu jsou navrženy výměny veškerých podlahových konstrukcí přízemí a jejich uspořádání do jedné výškové úrovně. Nově zpřístupněná zahradní terasa bude mít ze stávajících prostorů kostela také bezbariérový přístup. V rámci stavebních a dispozičních úprav je navrženo i nové WC určené pro potřeby osob ZTP.

Navržená obnova kostela počítá s úpravou interiéru kostela a s novým využitím a zpřístupněním některých prostor pro veřejnost. Liturgickým účelům bude i nadále sloužit vlastní chrám s presbytářem. V severní oratoři v přízemí bude zřízena nová zákristie, doplněná o potřebné sociální zázemí. Původní zákristie v ose presbytáře bude obnovena v původní podobě a bude součástí rozšířené prohlídkové trasy. V severním ochozu v prvním nadzemním podlaží, severní chodbě a oratoři ve druhém nadzemním podlaží bude vytvořena stálá expozice. Jižní ochoz v prvním nadzemním podlaží a přilehlá nově zpřístupněná a upravená zahradní terasa bude využita pro výstavní a multifunkční aktivity. Bude nově zpřístupněna jižní věž kostela jako vyhlídková věž, s nevšedním pohledem do celé zámecké barokní zahrady. Nově přístupné prostory rozšíří stávající prohlídkovou trasu kostela.

Zdroj: www.farnostjaromerice.cz

Projekt je financován EU a také ho podpořily: Kraj Vysočina, město Jaroměřice nad Rokytnou a Nadace ČEZ.

Zajímavé odkazy:

Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou

Youtbe farnosti

Facebook farnosti  Aplikace Facebook dostává redesign, mění ikonu i Messenger | Appliště

Výleťák 

Usazování nové lucerny 

Bude i vyhlídka do zámecké zahrady 

Zlatá jeřabina 2020: Obnova kostela sv. Markéty

Rozhovor s Pavlerm Jeriem

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner