Náplň práce technika stavebních investic

Technik stavebních investic pracuje v terénu v rámci brněnské diecéze a je tvůrcem plánu oprav církevních objektů v přiděleném území.

Náplň práce technika stavebních investic:

Stavby

Permanentně zjišťuje potřeby a možnosti oprav objektů a předkládá statistiku schopnosti farností tyto opravy provádět.

Vede evidenci stavebních objektů a jejich oprav v daném děkanství, aktualizuje jejich technický stav a vizituje každý objekt společně s farářem minimálně jednou ročně, podílí se na plánování investic a oprav objektů a motivuje ke zlepšení technického stavu budov.

Řídí získání podkladů pro realizaci stavby, zejména projektovou dokumentaci, posudky, závazná stanoviska, vyjádření a usnesení orgánů státní správy a další.

Připravuje žádosti o finanční příspěvky nebo dotace a zajistí všechny přílohy k nim potřebné. Doprovází žádosti i po jejich podání až do vyúčtování, vyhodnocení a archivování. Jedná se zástupci obcí, kraje a ostatních orgánů, institucí, či společností, které poskytují finanční prostředky nebo dotace.

Připravuje a organizuje celý proces výběrového řízení na zhotovitele díla dle zákona o veřejných zakázkách. Pokud se nejedná o veřejnou zakázku, vybírá zhotovitele po domluvě s farářem (farní radou) tak, aby nepoškodil farnost.

Připravuje dokumentaci pro realizaci opravy či investice, zejména smlouvy o dílo a dodatky, předání a převzetí stavby, koordinuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, předávací protokoly a další. Asistuje při dozoru stavby po celou dobu trvání oprav a upozorňuje na vady a nedostatky při provádění. Řeší reklamace. Průběžně spolupracuje s památkovou péčí a dalšími dotčenými orgány.

Koordinuje vyúčtování a vyhodnocení opravy, spolupracuje s kontrolními orgány.
Plní další úkoly uložené nadřízeným.

Movitý kulturní majetek
Při restaurování movitých kulturních památek historické hodnoty je stejná náplň práce jako u stavby.

Správa majetku
Konzultuje a koordinuje aktivity farností při správě nemovitého majetku.

 

V případě zájmu o tuto pozici, můžete zaslat životopis a motivační dopis na adresu: stavebni@biskupstvi.cz.

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo