Legislativa

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
odkaz

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
odkaz

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
odkaz

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
odkaz

Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci... (od 1. 5. 2016)
odkaz

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (od 1. 10. 2016)
odkaz

Vyhláška č. 169/2016 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (od 1. 10. 2016)
odkaz