Revitalizace vybraných památek

Publikováno: 11.12.2015
 
Ministerstvo pro místní rozvoj, které je řídicím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vyhlásilo dne 23. listopadu 2015 Výzvu č. 13 „Revitalizace vybraných památek“ v rámci Specifického cíle 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“.
 
Revitalizace vybraných památek je zacílena na:
 • obnovu památek
 • restaurování části památek a mobiliářů, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů
 • odstraňování přístupových bariér
 • zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení
 • opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů
 • digitalizace památek a mobiliářů
 • obnova parků a zahrad u souboru památek
 • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
Podpora se bude týkat těchto památek:
 • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO
 • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví
 • národních kulturních památek (k 1. lednu 2014)
 • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek (k 1. lednu 2014).
Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.
 
Příjem žádostí: 30. 11. 2015 – 31. 3. 2016
Oprávnění žadatelé: vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
 
Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích. Veškeré podrobné informace související s výzvou jsou uvedeny na stánkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Zpět do rubriky