Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense

Publikováno: 7.8.2015

Hlavním impulsem pro právě probíhající rekonstrukci brněnského městského kostela byl havarijní stav elektroinstalace, zjištěný revizí provedenou už v roce 2007. Nezanedbatelné problémy představovala i statika historického objektu, když byly odhaleny poruchy na jihozápadní straně kostela a na severní stěně u západního rohu, kde se nachází řada trhlin nosného zdiva. Takto závažné důvody nevyhnutelně směřovaly k celkovému uzavření kostela, což však představovalo nejen pro farnost nemyslitelné řešení.
Vzhledem k finanční náročnosti a rozsahu plánovaných oprav nebylo možné dlouhou dobu najít dotační titul, který by umožnil realizaci projektu s 30mil. rozpočtem. Naděje na novou příležitost svitla až s možností ucházet se o grant z Finančních mechanismů EHP/Norsko. Proces přípravy samotné žádosti, která musela obsahovat projekty stavebních prací, technické zprávy a znalecké posudky, stavební povolení, stanoviska orgánů památkové péče aj., trvala přibližně dva roky. Nezbytnou součástí projektu nutnou k úspěšnému přijetí byl i návrh a rozpočet na vybudování moderní multimediální expozice věnované historii a umělecké výzdobě kostela, která bude instalována v nově zpřístupněných prostorách. Žádost o grant byla schválena dne 14. 11. 2014 a samotná realizace započala hned v lednu letošního roku.

Obsah projektu:
1. rekonstrukce elektroinstalace a statické zajištění stavby
2. restaurátorská obnova interiéru
3. zpřístupnění věže a krovu pro veřejnost, vytvoření muzejní expozice
4. spolupráce s norským partnerem Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)
5. spolupráce na odborných seminářích s českými partnery projektu: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, obec Horní Maršov

Termín oprav: leden 2015 – duben 2016
Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Brně
Celkové náklady projektu: 36 274 995,- CZK
Výše uděleného grantu: 29 019 000,- CZK

Sledujte spolu s námi proměnu jedné z nejvýznamnějších památek města Brna na stránkách farnosti a facebooku.

Zpět do rubriky